Print Friendly, PDF & Email

Vejlauget

Vejlauget har til formål at vedligeholde følgende private fællesveje i Ebberød: Biskop Svanes Vej, Sophie Magdelenes Vej, Tyringevej og Krummediget.

Alle ejendomme, der har udkørsel til en eller flere af ovennævnte veje, skal deltage i vedligeholdelsen af disse.

I det omfang en ejendom ejes af en forening eller er medlem af Grundejerforeningen Svaneparken, er det foreningerne, som er medlem af Vejlauget. En forening, der er medlem af Grundejerforeningen Svaneparken, indgår i Grundejerforeningens medlemskab af Vejlauget

Omkostninger fordeles ligeligt efter etagekvadratmeter opgjort i henhold til bygningsreglementet (BR 95).

Vedligeholdelse af vejene er ikke nærmere defineret i vedtægterne, men har indtil videre omhandlet følgende omkostningsposter, men kun på fællesvejene:

· Vedligeholdelse af vejbelægninger
· Drift og vedligeholdelse af vejbelysning
· Renholdelse af vejbrønde
· Fejning og ukrudtsbekæmpelse af grønne arealer på vejarealet
· Snerydning
· Trafikforhold herunder især trafiksikkerhed

Ifølge vedtægterne er det muligt at pålægge et medlem ekstra betaling ved særligt belastende anvendelse af vejene som f.eks. ved nybyggeri, ombygning eller lignende under forudsætning af, at eventuelle ekstraomkostninger kan henføres til denne anvendelse.

Arbejdet i bestyrelsen:
Der henvises til Vedtægter af 24. maj 2000, referater af bestyrelsesmøder, informationer om projekter og andet informationsmateriale på hjemmesiden.

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning kan ses under GRUNDEJERFORENINGEN fane.

Se også Vejlaugets arkiv

Revision

Revisionen foretages af:
Revisor Henrik Andersen
Larsensvej 5B,
2959 Vedbæk