Print Friendly, PDF & Email

Kære alle i Ebberød
Onsdag den 24. april afholdt Grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling. Ud over de mere “almindelige” punkter på dagsordenen – årsberetning, regnskab for 2023, budget for 2024 og valg til bestyrelsen – var der også fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Disse vedtægtsændringer skal danne grundlag for den kommende sammenlægning af vores Fælleshusforening og Grundejerforening til det, der fremover vil blive “Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød (GBF).
Hovedpunkterne i disse vedtægtsændringer er:
– at Fælleshusforeningens matrikler og øvrige forpligtelser overføres til GBF
– at Fælleshusforeningens øvrige opgaver og ansvarsområder (havehusene, besvaringsklausul, lån af idrætssal, elladestandere, legeplads og forskellige beboeraktiviteter overføres til GBF
– at der skabes øget beboerdeltagelse i GBF’s beslutningsprocesser, idet alle beboere vil få mulighed for at stille forslag til og deltage i de årlige generalforsamlinger.
– at stemmeregler og beslutningskompetencer bibeholdes, således at det er ejerne af de enkelte grundmatrikler, som har stemmeret med det fordelingstal, de har jf. vedtægterne. For ejerforeningernes vedkommende er det således repræsentanter fra ejendommens bestyrelse, der kan afgive samlet stemme for ejendommen under eet.
Der var markant tilslutning til at gå videre med en foreslåede sammenlægning, idet 42.087 ud af et samlet stemmetal på 44.198 (95%) stemte ja til vedtægtsændringerne.
Vedtagelsen af vedtægtsændringerne baner nu vej for, at man på ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen den 22. maj kan beslutte  et ophør af  Fælleshusforeningen og dermed give grundlag for, at den nye fælles forening – Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød kan dannes.
På Grundejer- og  Fælleshusforeningernes vegne
Lisbeth Rask og Keld Stattau