Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Udsat: Ekstraordinær generalforsamling Fælleshusforeningen

Som tidligere nævnt så afstedkom Fælleshusforeningens generalforsamling en vedtægtsændring, således foreningen fremover vil kunne opløses jf. reglerne for vedtægtsændringer dvs. hvis 2/3 stemmer for en opløsning.
Vi varslede i den forbindelse en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj, hvilket dog har vist sig urealistisk idet, vi skal have tinglyst vedtægtsændringerne før en afstemning om ophævelse af foreningen.
I hører nærmere når vi har en ny dato for ekstraordinær generalforsamling.
Mvh
Fælleshusforeningen

Orientering om afspærring af P-pladser ved hallen

Kriminalforsorgen har sendt denne orientering vedr. P-forhold ved hallen i næste uge.
I forbindelse med mødeaktivitet den 7. maj får vi en stor lastbil på besøg. Vi kommer til at afspærre x antal p-pladser ved hallen fra den 6. maj fra om eftermiddagen til den 7. maj sen eftermiddag.
Der vil blive opsat afspærring den 6. maj.
Vi har endvidere bedt DEAS om at de giver de nærmeste naboer i BSV 71 besked direkte om dette.
Vh
Bestyrelsen/Keld Stattau

Kære alle i Ebberød
Onsdag den 24. april afholdt Grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling. Ud over de mere “almindelige” punkter på dagsordenen – årsberetning, regnskab for 2023, budget for 2024 og valg til bestyrelsen – var der også fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Disse vedtægtsændringer skal danne grundlag for den kommende sammenlægning af vores Fælleshusforening og Grundejerforening til det, der fremover vil blive “Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød (GBF).
Hovedpunkterne i disse vedtægtsændringer er:
– at Fælleshusforeningens matrikler og øvrige forpligtelser overføres til GBF
– at Fælleshusforeningens øvrige opgaver og ansvarsområder (havehusene, besvaringsklausul, lån af idrætssal, elladestandere, legeplads og forskellige beboeraktiviteter overføres til GBF
– at der skabes øget beboerdeltagelse i GBF’s beslutningsprocesser, idet alle beboere vil få mulighed for at stille forslag til og deltage i de årlige generalforsamlinger.
– at stemmeregler og beslutningskompetencer bibeholdes, således at det er ejerne af de enkelte grundmatrikler, som har stemmeret med det fordelingstal, de har jf. vedtægterne. For ejerforeningernes vedkommende er det således repræsentanter fra ejendommens bestyrelse, der kan afgive samlet stemme for ejendommen under eet.
Der var markant tilslutning til at gå videre med en foreslåede sammenlægning, idet 42.087 ud af et samlet stemmetal på 44.198 (95%) stemte ja til vedtægtsændringerne.
Vedtagelsen af vedtægtsændringerne baner nu vej for, at man på ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen den 22. maj kan beslutte  et ophør af  Fælleshusforeningen og dermed give grundlag for, at den nye fælles forening – Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød kan dannes.
På Grundejer- og  Fælleshusforeningernes vegne
Lisbeth Rask og Keld Stattau

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Kære medlemmer af Fælleshusforeningen

Som bekendt afholdt Fælleshusforeningen onsdag aften den årlige generalforsamling, hvor hovedemnet var Fælleshusforeningens bestyrelses forslag om at indgå i sammenlægning med Grundejerforeningen og dermed forene kræfterne om Grundejer- og beboerarbejdet i Ebberød i een samlet forening.

En overvældende majoritet af medlemmerne svarende til 23.019 stemmer ud af alle 27.031 stemmer, dvs. 85 %, støttede aktivt op om sammenlægningen, men et enkelt medlem valgte at stemme nej til en sammenlægning.

Det betyder i henhold til de nuværende vedtægter, at Fælleshusforeningen ikke umiddelbart kan indgå i en sammenlægning, men først må ændre vedtægterne, så ønsket om en sammenlægning herefter kan besluttes med såkaldt kvalificeret flertal på 2/3 del af alle stemmer i Fælleshusforeningen.

På nær eet medlem, som stemte blankt, stemte herefter alle repræsenterede medlemmer ja til dette forslag om vedtægtsændring – som altså dermed blev vedtaget med langt over de nødvendige 2/3 del af alle medlemmer.

Så nu bliver denne vedtægtsændring tinglyst og på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj vil en sammenlægning så kunne vedtages endeligt.

På onsdag holder Grundejerforeningen sin årlige generalforsamling som planlagt, og her behandles de vedtægtsændringer, som vil være grundlaget for den kommende sammenlægning, og som er sendt ud til alle i Ebberød.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har på forhånd fået positivt opbakning fra en klar majoritet af beboermedlemmer til disse vedtægtsændringer og forventer således, at ændringerne bliver vedtaget med de nødvendige 3/4 del af alle stemmer, som vedtægtsændringer kræver i Grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelserne i Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen takker for den massive opbakning til sammenlægningsforslaget, der er givet fra foreningernes medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Rask                                     Keld Stattau

Fælleshusforeningen                        Grundejerforeningen

 

Rundvisning i Ebberød

Torsdag den 26. oktober kl 16:30 – 18:00 inviterer Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen alle beboere i Ebberød til rundvisning i vores område. Vi har fået Jan Siegfred til at være guide på turen. Jan har arbejdet i en menneskealder som pedel på “Værkstederne” i Ebberød. Jan er desuden født og opvokset i Ebberød, hvor Jans far var “fyrbøder” og dermed
stod for hele varmeforsyningen til Ebberød. Jan har derfor et indgående kendskab til livet i og omkring alle bygningerne herude
tilbage fra 1950érne og frem til årtusindskiftet, hvor meget af området blev omdannet til boliger.
Så mød op “under uret” på hovedbygningen på torvet kl 16:30, torsdag den 26/10 og tag med Jan på en spændende tur tilbage i historien i Ebberød. Tilmelding ikke nødvendig.
Husk også, at der samme dag, torsdag den 26. oktober, er “Fællesspisning” kl 18:00 i mødelokalet i Sophie Magdalenes Vej 9. Medbring et ret til fællesbordet og hyg dig et par timer med dine naboer.

Fælleshusforeningen               Grundejerforeningen

Lisbeth Rask                            Keld Stattau

Sankt Hans – nu også med bål

Husk vores Sankt Hans arrangement fredag den 23. juni i Parken kl. 20:00 . Her vil være Sankt Hans tale, sang og et glas champagne/æblejuice og jordbær – og så også Sankt Hansbål.

På gensyn

Grundejerforeningen / Fælleshusforeningen

Sankt Hans i Ebberød

Traditionen tro, så mødes vi Sankt Hans aften i Ebberød på fredag den 23. juni kl 20:00 i Parken – og ønsker hinanden “God sommer”. Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen vil gerne byde på et glas champagne eller saft og røde danske jordbær.
Vores præst fra Høsterkøb Kirke, Anne Marie Norsker, holder Sankt Hans tale og sammen synger vi midsommervisen ( og kan nogen have instrument med og spille til – er man meget velkommen til det). Om der også kan tændes bål i år, må afvente og se. Det vil afhænge af vejret den kommende uge.
Kom og vær med
Fælleshusforeningen                            Grundejerforeningen