Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Sammenlægning af foreningerne

I dag har beboerne i Ebberød stemt for en sammenlægning af Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen således Ebberød i fremtiden har én forening, nemlig Grundejer- og Beboerforeningen Ebberød. Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning der var til at stemme forslaget igennem, ca. 80% var mødt op eller repræsenteret ved fuldmagter og samtlige stemte for forslaget. Nu skal beslutningen tinglyses og derpå starter det praktiske arbejde omkring sammenlægningen af matrikler, økonomi osv.
Endnu engang tak og vi ser frem til det fremtidige samarbejde i Grundejer- og Beboerforeningen.
Mvh
Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen

Skt. Hans

Skt. Hans
Igen i år er der Skt. Hans i parken. Vi starter kl. 20, hvor foreningerne byder på et glas og Anne Mette Norsker har atter takket ja til at holde årets båltale.
Vi ses

Ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen 19. juni 1930 i caféen

Kære alle

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen onsdag den 19. juni kl. 1930 i caféen. Der er 1 punkt på dagsordenen, hvilket er at stemme om forslaget:

at ophæve Fælleshusforeningen Svaneparken i henhold til vedtægternes §7 og videreføre Fælleshusforeningens aktiviteter og økonomi i Grundejerforeningen Ebberød, og at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende på vores ejendoms vegne at gennemføre den efterfølgende tinglysning af Fælleshusforeningens ophævelse.

Der er delt indkaldelse og fuldmagtsskabeloner ud til alle, og bestyrelsen opfordrer til at udfylde og aflevere fuldmagten, da forslaget kræver 2/3 flertal.

Mvh

Bestyrelsen

Kursusafslutning for fængselsbetjente – afspærring af parkeringspladser

Kriminalforsorgen har sendt os følgende orientering:
I forbindelse med at vi den 3. juni 2024 skal afholde dimission for de elever, som er blevet færdige med deres uddannelser, får vi brug for at afspærre p-pladser ud for hallen til 2-3 biler med prominente gæster og til rekrutteringslastbilen (den er lige så bred som scenarielastbilen, som vi har haft besøg af et par gange).
Tillykke til de nye fængselsbetjente
Vh
Bestyrelsen/Keld Stattau

Udsat: Ekstraordinær generalforsamling Fælleshusforeningen

Som tidligere nævnt så afstedkom Fælleshusforeningens generalforsamling en vedtægtsændring, således foreningen fremover vil kunne opløses jf. reglerne for vedtægtsændringer dvs. hvis 2/3 stemmer for en opløsning.
Vi varslede i den forbindelse en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj, hvilket dog har vist sig urealistisk idet, vi skal have tinglyst vedtægtsændringerne før en afstemning om ophævelse af foreningen.
I hører nærmere når vi har en ny dato for ekstraordinær generalforsamling.
Mvh
Fælleshusforeningen

Orientering om afspærring af P-pladser ved hallen

Kriminalforsorgen har sendt denne orientering vedr. P-forhold ved hallen i næste uge.
I forbindelse med mødeaktivitet den 7. maj får vi en stor lastbil på besøg. Vi kommer til at afspærre x antal p-pladser ved hallen fra den 6. maj fra om eftermiddagen til den 7. maj sen eftermiddag.
Der vil blive opsat afspærring den 6. maj.
Vi har endvidere bedt DEAS om at de giver de nærmeste naboer i BSV 71 besked direkte om dette.
Vh
Bestyrelsen/Keld Stattau

Kære alle i Ebberød
Onsdag den 24. april afholdt Grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling. Ud over de mere “almindelige” punkter på dagsordenen – årsberetning, regnskab for 2023, budget for 2024 og valg til bestyrelsen – var der også fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Disse vedtægtsændringer skal danne grundlag for den kommende sammenlægning af vores Fælleshusforening og Grundejerforening til det, der fremover vil blive “Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød (GBF).
Hovedpunkterne i disse vedtægtsændringer er:
– at Fælleshusforeningens matrikler og øvrige forpligtelser overføres til GBF
– at Fælleshusforeningens øvrige opgaver og ansvarsområder (havehusene, besvaringsklausul, lån af idrætssal, elladestandere, legeplads og forskellige beboeraktiviteter overføres til GBF
– at der skabes øget beboerdeltagelse i GBF’s beslutningsprocesser, idet alle beboere vil få mulighed for at stille forslag til og deltage i de årlige generalforsamlinger.
– at stemmeregler og beslutningskompetencer bibeholdes, således at det er ejerne af de enkelte grundmatrikler, som har stemmeret med det fordelingstal, de har jf. vedtægterne. For ejerforeningernes vedkommende er det således repræsentanter fra ejendommens bestyrelse, der kan afgive samlet stemme for ejendommen under eet.
Der var markant tilslutning til at gå videre med en foreslåede sammenlægning, idet 42.087 ud af et samlet stemmetal på 44.198 (95%) stemte ja til vedtægtsændringerne.
Vedtagelsen af vedtægtsændringerne baner nu vej for, at man på ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen den 22. maj kan beslutte  et ophør af  Fælleshusforeningen og dermed give grundlag for, at den nye fælles forening – Grundejer- og Beboerforeningen i Ebberød kan dannes.
På Grundejer- og  Fælleshusforeningernes vegne
Lisbeth Rask og Keld Stattau

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Kære medlemmer af Fælleshusforeningen

Som bekendt afholdt Fælleshusforeningen onsdag aften den årlige generalforsamling, hvor hovedemnet var Fælleshusforeningens bestyrelses forslag om at indgå i sammenlægning med Grundejerforeningen og dermed forene kræfterne om Grundejer- og beboerarbejdet i Ebberød i een samlet forening.

En overvældende majoritet af medlemmerne svarende til 23.019 stemmer ud af alle 27.031 stemmer, dvs. 85 %, støttede aktivt op om sammenlægningen, men et enkelt medlem valgte at stemme nej til en sammenlægning.

Det betyder i henhold til de nuværende vedtægter, at Fælleshusforeningen ikke umiddelbart kan indgå i en sammenlægning, men først må ændre vedtægterne, så ønsket om en sammenlægning herefter kan besluttes med såkaldt kvalificeret flertal på 2/3 del af alle stemmer i Fælleshusforeningen.

På nær eet medlem, som stemte blankt, stemte herefter alle repræsenterede medlemmer ja til dette forslag om vedtægtsændring – som altså dermed blev vedtaget med langt over de nødvendige 2/3 del af alle medlemmer.

Så nu bliver denne vedtægtsændring tinglyst og på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj vil en sammenlægning så kunne vedtages endeligt.

På onsdag holder Grundejerforeningen sin årlige generalforsamling som planlagt, og her behandles de vedtægtsændringer, som vil være grundlaget for den kommende sammenlægning, og som er sendt ud til alle i Ebberød.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har på forhånd fået positivt opbakning fra en klar majoritet af beboermedlemmer til disse vedtægtsændringer og forventer således, at ændringerne bliver vedtaget med de nødvendige 3/4 del af alle stemmer, som vedtægtsændringer kræver i Grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelserne i Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen takker for den massive opbakning til sammenlægningsforslaget, der er givet fra foreningernes medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Rask                                     Keld Stattau

Fælleshusforeningen                        Grundejerforeningen